Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image

Velkommen

Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning.

Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. – 4. klasse.

Her er lidt information omkring vores hverdag, struktur og værdier.

 

Vi glæder os til at lære jer alle at kende. I dagligdagen lægger vi stor vægt på en åben dialog mellem jer forældre og personalet. Derfor er I altid velkomne til at kontakte os med stort og småt omkring hverdagen og jeres børns trivsel og udvikling.

På skolens hjemmeside lægger vi løbende nyhedsbreve og billeder ud omkring aktiviteter, tilmeldinger til arrangementer og diverse meddelelser.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde.

 

På personalets vegne,

Line Gemmer, SFO-leder.

                          

Fysiske rammer

Børnegrotten er beliggende i skolens tidligere gymnastiksal og lokalerne herunder. Endvidere benyttes skolens øvrige faciliteter efter behov; eksempelvis hal, sal, edb-lokale og andre lokaler.

Børnegrottens placering i forhold til skolen

Børnegrotten er en del af Sct. Mariæ Skole og arbejder derfor i forlængelse af skolens formålsparagraf. Børn, der går i 0.-4. klasse, kan være tilknyttet fritidsordningen, hvis forældrene ønsker det.. Morgenpasningen er endvidere åben for skolens andre elever i tidsrummet mellem 7.00-8.00.

Personalet i Børnegrotten arbejder tæt sammen med skolens øvrige personale i indskolingen omkring den enkelte klasse. Vi er i løbende dialog i dagligdagen og deltager i relevante møder og samtaler omkring de respektive klasser og den enkelte elev. Endvidere deltager afdelingslederen i de respektive klassers forældremøder

Praktiske informationer

Tilmelding

Tilmeldingsblanket til fritidsordningen kan rekvireres på skolens kontor. Af hensyn til skolens tilskudssystem er indmeldelsen normalt bindende for et helt skoleår. Udmeldelse ved skoleårets afslutning skal ske skriftligt med en måneds varsel. Endvidere kan der normalt heller ikke skiftes mellem de forskellige betalingsordninger i løbet af et skoleår.

Betaling

0.- 3. klasse:

Fritidsordning til kl. 15.15                           960,- pr. måned

Fritidsordning til kl. 17.00                         1225,- pr. måned

4.klasse: Fritidstilbud til kl. 17.00                840,- pr. måned

Søskenderabat

2. barn 10% rabat

3. barn og efterfølgende børn 50% rabat

Åbningstider

Åbningstiden på skoledage er 12.50-17.00. Åbningstiden bedes respekteret. Der pålægges en opkrævning på 200 kr. pr. påbegyndt halve time, såfremt barnet ikke er afhentet inden for Børnegrottens åbningstid/den valgte tilmeldingsordning.

Der er gratis morgenpasning for alle elever mellem 7.00 og 8.00 på alle skoledage.

Åbningstiden er på skolefridage fra kl. 7.00 til 17.00. Af hensyn til diverse aktiviteter skal børnene være i Børnegrotten senest kl. 10.00.

 

Lukkedage

I skoleåret 2017/18 har Børnegrotten lukket på følgende dage:

Efterårsferie:             lukket i uge 42

Juleferie:  lukket fra d. 23. dec. til og med 1. januar

Vinterferie:               lukket i uge 8

Grundlovsdag:          lukket

Sommerferie:           lukket i ugerne 28-30 samt mandag i uge 31

 

Børnegrottens personale

Børnegrottens personale består af en afdelingsleder, 5 fastansatte pædagoger, en pædagogmedhjælper samt studerende fra UCN, pædagoguddannelsen, i henholdsvis 1. og 2. praktikperiode.

Studerende i 2. praktikperiode er lønnede og er tilknyttet fritidsordningen i perioder på seks måneder ad gangen med start i henholdsvis juni og december.

Praktikperioden for studerende i 1. praktikperiode ligger i henholdsvis efteråret og foråret og har en varighed af 7 uger.

Alle studerende har foruden arbejdstiden i fritidsordningen også dagligt timer i 0. klasse

Endvidere har vi løbende virksomhedspraktikanter tilknyttet fra Jobcentret.

 

Børnegrottens personale i skoleåret 2017/18:

 • Afdelingsleder Line Gemmer

 • Stedfortræder Tahir Karamehmedovic

 • Pædagog Lone Nielsen

 • Pædagog Heidi Kühn

 • Pædagog Malene Bielefelt Aggeboe Andersen

 • Pædagog Malene Skørbæk Madsen

 • Pædagogmedhjælper Simon Damgaard Majland

Morgenpasning:

Katrina Schüsler (skolens sekretær), Mette Strandqvist (børnehaveklasseleder) og Simon Damgaard Majland varetager morgenpasningen

 

Kontakt os

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til vores aktiviteter etc., er I altid velkomne til at rette en personlig henvendelse til os i hverdagen. Børnegrotten har egen mobiltelefon (41262212), hvilket giver jer mulighed for at sende sms-beskeder til os omkring diverse legeaftaler, afhentning etc. Vi henstiller, at mobiltelefonen kun bruges til skriftlige beskeder.

I kan komme i telefonisk kontakt med os via skolens telefon (98136003) i forbindelse med mundtlige henvendelser.

Uden for Børnegrottens åbningstid kan afdelingslederen endvidere træffes på tlf. 26667798 eller mail [email protected]

 

Værdigrundlag for det pædagogiske arbejde

Børnegrotten er en del af Sct. Mariæ Skole og arbejder derfor i forlængelse af skolens formålsparagraf (Se skolens hjemmeside for yderligere læsning). Endvidere har vi udarbejdet en række centrale målsætninger for vores daglige arbejde og samarbejdet med jer forældre.

 

Målsætningen med det daglige arbejde er

 • at give børnene tryghed i hverdagen

 • at skabe mulighed for en god og udviklende fritid for børnene

 • at give mulighed for aktiviteter med særligt fokus på bevægelse

 • at udvikle børnenes sociale og relationelle kompetencer

 • at sikre et konstruktivt og tillidsfuldt forældresamarbejde

 • at sikre og udvikle et godt samarbejde mellem skole og SFO

Helt centrale værdier for os er at give børnene tryghed, omsorg og nærvær i hverdagen. Derfor bestræber vi os på at etablere en tæt kontakt i den enkelte klasse mellem barn/barn og barn/voksen, så det enkelte barn oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt.

 

Hverdagen

Når skoledagen er slut, kommer personalet op i de enkelte klasser for at få beskeder om aftaler om afhentning og eventuelt fravær. Alle beskeder med videre noteres i Børnegrottens protokol.

Vi har udarbejdet et magnetsystem med overblik over diverse lokaliteter, og her er børnene selv ansvarlige for at flytte deres personlige magnet alt efter, hvor de befinder sig. Magnetsystemet er ment som en hjælp til forældre i forbindelse med afhentning.

Det er vigtigt, at børnene husker at sige farvel, og at vi får besked, hvis børnene hentes af andre. Børn, der skal tage alene hjem, sendes kun af sted efter forudgående aftale med forældre.

Vi tilbyder lidt frugt og grønt kl. 14, og børnene har altid mulighed for at medbringe mad hjemmefra, hvis de har behov for det.

Vi sender dagligt børnene til diverse fritidstilbud gennem Kulturskolen, så husk at give os besked om tidspunkter og eventuelle ændringer i løbet af året, så børnene kommer rettidigt af sted.

Aktiviteter

Børnegrotten skal være et sted, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig, lege og bruge deres fantasi. Vores hverdag er derfor præget af stor alsidighed med plads til planlagte såvel som spontane aktiviteter ude og inde.

En god og udviklende fritid skabes ved at give børnene mulighed for udfoldelse. Vi forsøger derfor at sprede børnegruppen på så stort et område som muligt (i skolegård, i hal og gymnastiksal, computerrum etc.)

I løbet af året planlægger vi forskellige temaer med fokus på kreativitet, sport, spil og leg.

DGI-certificering

I skoleåret 2014/15 deltog hele personalegruppen i Børnegrotten i et kursusforløb gennem DGI, og vores fritidsordning er nu certificeret idræts-SFO. Forløbet bestod af 5 moduler, hvor forskellige idrætsaktiviteter blev berørt både på det teoretiske og praktiske plan.

I forbindelse med forløbet udarbejdede vi en bevægelsespolitik med tre værdiord som udgangspunkt; Udfordring, Motivation og Fællesskab.

For os at det vigtigt, at bevægelse og leg er en integreret del af vores hverdag. Vi ser bevægelse som et pædagogisk arbejdsredskab i forhold til hele barnets udvikling (Fysisk, socialt, sansemotorisk, følelsesmæssigt og kognitivt).

Vi vægter derfor både planlagte, voksenstyrede aktiviteter og den frie leg og udfoldelse.

En gang ugentligt er der særlige klasseaktiviteter for den enkelte klasse med fokus på bevægelse. I forbindelse med disse aktiviteter er der en/to faste voksne tilknyttet den enkelte klasse.

Endvidere har børnene fra 3. klasse mulighed for at deltage i et forløb i Aalborg Stadionhal, som vi har planlagt i samarbejde med Aalborg Gym. Forløbet strækker sig over 10 uger, hvor børnene en gang ugentligt er i Stadionhallen og deltager i forskellige aktiviteter sammen med to voksne fra fritidsordningen.


Aftaler omkring elektroniske medier

Vi har faste WII og computerdage, og på disse dage er det tilladt for alle at medbringe diverse elektroniske medier.

Klasserne har på skift spilledage efter aftale, og 2.-4. klasse har endvidere mulighed for at benytte skolens computerlokale ca. en gang om ugen.


Personlige ejendele

Personlige ejendele som fx legetøj må gerne medbringes. I Børnegrotten er der mulighed for at medbringe ekstra tøj og sko, som kan lægges i garderoben. Af hensyn til rengøringen henstiller vi, at garderoberummet tømmes i forbindelse med ferieperioder.

 

Afslutning

Dagligdagen i Børnegrotten er en stor del af børnenes hverdag på skolen, og vi vægter derfor at give det enkelte barn mulighed for forskellige aktiviteter og legerelationer.

Personalet i Børnegrotten arbejder løbende med planlægning af aktiviteter, mål og værdier ud fra børnegruppens sammensætning, interesser og behov.

Vi opfordrer børnene til at deltage i aktiviteter med respekt for den enkeltes egne ønsker og behov, og børnene har derfor mulighed for at deltage i voksenstyrede aktiviteter, ligesom vi tilstræber at skabe muligheder og rum for venskaber, egne initiativer, fantasi og ideer.

I Børnegrotten ønsker vi at skabe et miljø, hvor alle oplever, at der bliver talt ordentligt til alle, og hvor alle behandler hinanden med gensidig respekt.

 

Velkommen til et godt samarbejde omkring børnene

 

Personalet i Børnegrotten