Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image

Skolekredsmøde mandag den 23. november 2017

Som dirigent valgtes Lotte Prætorius.

 

Beretningen blev fremlagt ved bestyrelsesformand René Hald Kristensen.

Beretningen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

 

Regnskabet for 2016 blev gennemgået, og regnskabsoversigten var igen i år forsynet med nøgletal.

Regnskabet blev ligeledes taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

 

Lone Dahl Gaub blev genvalgt som forældrerepræsentant i bestyrelsen.

 

Birgitte Leth blev genvalgt som 1. suppleant og Brian Belli Andersen blev nyvalgt som 2. suppleant.

 

Skolens tilsynsførende Bent Bengtson kommenterede sit tilsynsbesøg og udtrykte meget stor tilfredshed med arbejdet på skolen. Tilsynsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden.

 

Som ny tilsynsførende blev skolekonsulent Ann Katrine Rannestad enstemmigt valgt for en toårig periode.

 

Bestyrelsens beretning

Årets gang:

I denne indledende del af min beretning vil jeg i år primært beskæftige mig med skolens musikliv, og jeg vil her begynde med at nævne skolens juletraditioner, hvor pigerne fra 7. klasse 9. december gik i Luciaoptog og bl.a. også besøgte Kamillianergårdens Hospice. Pigerne sang virkelig smukt, og pigerne modtog da også efterfølgende bl.a. en skriftlig tak fra en pårørende, der kunne fortælle, hvor meget pigernes sang havde betydet for vedkommendes familie. Julemusikken kulminerede torsdag den 15. december, hvor 5. klasse opførte krybbespil, kor 3 samt koncertkoret sang og koncertbigbandet spillede mv.  Imponerende! Jeg vil også nævne, at skolens bigband traditionen tro spillede i Zoologisk Have den 24. december. En dejlig og stemningsfuld oplevelse, hvor mange af skolens forældre og elever har gjort det til lidt af en tradition at kigge forbi, nyde musikken og få sagt Glædelig Jul!

 Julemusikken gør noget særligt ved os alle, og dette mærkes fx også tydeligt ved morgensangen på skolen i hele december, hvor der virkelig bliver sunget godt med, og samtidig er musikken med til at skabe fællesskab og glæde. Ja, musikken rører os i vores hverdag!

Der bliver i det hele taget sunget meget på Sang Mariæ Skole, og der er nu ikke mindre end fire kor på skolen, der alle ledes af musiklærer Ann Glistrup. Alle på skolen nyder godt af korenes sangglæde og musikalitet ved et utal af arrangementer på skolen, og i foråret var Ann Glistrup med deltagere fra de ældste kor på kortur i København, hvor der blev givet koncerter på flere af de katolske skoler der. 

Skolens bigband har nu eksisteret i 20 år, og dette blev markeret lørdag den 1. april med en dag fyldt med musik og fest for koncertbigbandets nuværende og tidligere medlemmer og forældre. Jubilæumsdagen afsluttedes med en festaften for både nuværende og tidligere bigband­medlemmer og -familier, hvor bl.a. koncertbigbandet underholdt, der var taler, lykønskninger, gensyn med skolens forrige skoleleder Gert Ryom-Hansen, fællessang og en fantastisk buffet. Afslutnings­vis gav tidligere bigbandmedlemmer et brag af en gensynskoncert!
Endelig blev jubilæet afsluttet med udgivelse af et flot festskrift om bandets første 20 år.

Dagen blev således en flot markering af musikalitet og spilleglæde, og jeg vil her gerne udtrykke min store taknemmelighed over for alle de forældre, der gennem de mange år har ydet en imponerende frivillig indsats med at skaffe arrangementer, økonomi og fantastiske musikalske oplevelser til eleverne. Og til slut en helt speciel tak til Gert Nørgaard, der gennem alle årene har svinget dirigentstokken og skabt et helt unikt musikliv på skolen!

Vores årlige fasteindsamling indbragte i år 33.000 kr. til Caritas arbejde for fattige børn i Myanmar. En stor del af penge kom fra elevernes sparebøsser og kagesalg, men hovedparten af beløbet, 22.000 kr., kom dog fra det traditionelle løb i Mølleparken den 11/3 til fordel for indsamlingen. Det er lærer Peter Holm, der har skabt denne gode tradition, og i år havde mere end 300 deltagere tilmeldt sig løbet!

Desværre var det pga. af skybrud nødvendigt at udsætte vores anden traditionelle indsamlingsdag til foråret, så i år må Læger Uden Grænser undvære skolens økonomiske støtte. – Men vi vender frygteligt tilbage i foråret!

Når vi bruger tid på fx indsamlinger, skyldes det ikke mindst, at vi på de katolske skoler opfatter ordet ”katolsk” som en forpligtelse på menneskelighed og solidaritet med de svageste medlemmer af samfundet - ikke mindst med børnene!

Det er en daglig opgave for alle mennesker at træffe valg, som gør verden mere menneskelig, og det er skolens ønske at kvalificere elevernes lyst og evner til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.

Ellers vil jeg fremhæve, at der også i dette år har været et højt aktivitetsniveau på skolen, og der har været en mængde spændende, varierede og gode aktiviteter året igennem. Lad mig blot fremhæve nogle af disse:

Der har været studieture/lejrskoler, hvor 9. og 10. klasse har været i Berlin og 8. klasse har været i København.
Bigbandet var i sidste måned på en vellykket koncerttur til Amsterdam, Aspirantbigbandet har været på koncerttur til Hjørring og i Skallerup Klit, 4. klasse har været på hyttetur til Fosdalen og 6. klasse har været på klassetur til Skagen.


Der har været teater- og biografture for mange af klasserne, der har været Katolske Lege i Aarhus for eleverne i 5. klasse, der har været idrætsdag for privatskolernes 6. klasser, der har været koncerter på skolen af bl.a. MGK elever, Kgl. operasangerinde og vores gamle elev og pianist Filip Michalak, der har været skovuge for 0. klasserne, 8. og 9. klasse har deltaget i markeringen af 500 året for reformationen i Aarhus Domkirke, der har været motionsaften, motionsdag, klasselærerdage, forårskoncerter for solister og ensembler, fagsamarbejde med Katedralskolen, talentcamps for elever i 8. klasse mv., og så har der endda også været tid til den daglige undervisning!

Fysiske rammer

Overtagelsen af Kamillianergården er nu faldet endeligt på plads, og skolen overtager således både den 2700 m2 store bygning samt haven 1. juni 2019, og nu skal vi så i samarbejde og dialog med bestyrelse, personale og brugere for alvor til at forberede overtagelsen og ombygningen, og jeg er overbevist om, at vi i fællesskab finder gode løsninger på alle de spændende udfordringer, der ligger og venter.


Vi glæder os meget til at kunne tage bygningen i brug, og vi er overbeviste om, at de nye bygningsrammer vil bidrage til skolens fortsatte positive udvikling: Som det er tydligt for skolens brugere, er ombygningen af den tidligere Poul Paghs Gades Skole nu for alvor i gang, og vi må alle i en periode leve med støj og trafikale gener omkring skolen i form af øget tung trafik, spærrede fortove og veje mv.

Videre er det også hensigten at ombygge den nu nedlagte Aldi butik langs skolegården til endnu et nyt lejlighedsbyggeri, så vi må sige, at vi har været særdeles heldige med at kunne overtage Kamillianergården og dermed sikre os både lys og luft samt nye, indbydende fysiske rammer, der også giver mulighed for nye legeområder og bedre parkerings- og afsætningsmuligheder for vores skolefamilier.

På bygningssiden vil jeg i øvrigt nævne, at vi netop nu har fået afsluttet monteringen af et nyt skolekøkken, og selv om processen har været forsinket på grund af skybrud undervejs, synes vi alle, at resultatet er blevet rigtigt godt, og lokalet fremstår nu indbydende og funktionelt!

Jeg vil også nævne, at udviklingen af skolen til at blive tostrenget forløber planmæssigt, og i denne forbindelse har vi lånt et menighedslokale i Præstegården. Lokalet er blevet fuldstændig istandsat med AV midler og vores almindelige klasseindretning. I overgangsperioden er det klasserne på mellemtrinnet, der på skift benytter klassen, som klasseværelse.

Personale

12. september måtte vi desværre tage afsked med Lærer Kai Christensen, der efter mere end 38 gode år på Sct. Mariæ Skole havde valgt at gå på pension. Desværre blev Kai før sommerferien ramt af et længere sygdomsforløb op til pensioneringen.

Kai Christensen var i den grad en af skolens markante og afholdte lærere, og jeg vil her sige en stor tak til Kai for trofasthed, engagement og stor loyalitet over for skolen gennem de mange år, og ikke mindst vil jeg sige tak for en flot lærergerning, hvor der altid har været et særligt fokus på ikke mindst elever med behov for lidt ekstra omsorg og støtte. TAK!

Skolens personale og bestyrelse havde en både festlig og vemodig afskedsaften med Kai og familien torsdag den 10. august. Jeg vil ønske alt godt for Kai og ser frem til mange gode gensyn!

Vi har også sagt farvel til Rigmor Djernæs, der har ydet en fin indsats som medhjælp i Børnegrotten hver dag i sidste skoleår! Jeg vil ligeledes ønske Rigmor alt godt fremover.

Endelig er Majken Grünfeld på barsel i dette skoleår, mens Anders Børgesen efter ønske er på lidt nedsat tid.

Skolen har derfor ansat tre nye lærere pr. 1 august: Marianne Hundebøl, Malene Kær og Allan Ullits Sørensen: Marianne kender vi allerede som forælder på skolen, og hun har bl.a. stor undervisningserfaring fra folkeskolen og er endvidere konsulent i dansk på CFU. Malene Kær og Allan Ullits Sørensen har ligeledes begge flere års undervisningserfaring fra folkeskolen, mens Allan også i de sidste år har arbejdet på en fri grundskole. Endelig skal vi også sige velkommen til Nicholai Andersen, der skal undervise 0. klasserne i musik. (Nicholai vil der være mange af jer, der allerede kender fra Kulturskolen).

Jeg kan i øvrigt oplyse, at skolen modtog 160 ansøgninger til de tre lærerstillinger, så det er også dejligt at kunne konstatere, at Sct. Mariæ Skole er en eftertragtet arbejdsplads!

Jeg siger også velkommen til nyt personale i Børnegrotten, hvor Malene Aggeboe og Simon Majland er blevet ansat som hhv. pædagog og pædagogmedhjælp. Her er der igen tale om kendte mennesker, da Malene allerede er skoleforælder, og Simon er en af vores tidligere elever. Malene har flere års erfaring som pædagog, mens Simon netop har afsluttet sin studentereksamen.

Velkommen til jer alle! Jeg glæder mig allerede over samarbejdet!

5. oktober markerede vi på skolen lærerens dag, og i denne sammenhæng vil jeg gerne referere filosoffen Morten Albæk, der udtaler følgende om lærerprofessionen: "DLF taler om 'den professionelle lærer'. Men hvad var læreren så før - uprofessionel? Jeg vil hellere tale om den 'stolte lærer' - den lærer, der kommer ind i klassen og ind i offentligheden med et højt selvværd og faglig autoritet. Den lærer er i den grad savnet. Fremskridtets skole og den stolte lærer er den bedste garanti for, at samfundet bliver progressivt, og at eleverne får de bedste muligheder for at få et lykkeligt liv som voksne.” Denne ambition har vi også på Sct. Mariæ Skole, og jeg håber, at alle kollegerne må opleve stolthed over deres valg af uddannelse og profession! Det fortjener de!

Jeg tror, at det for alle vi voksne på skolen gælder, at det positive ved vores arbejde primært handler om forholdet til eleverne: At kunne gøre en forskel fagligt, menneskeligt og socialt. At udvikle og skabe sammenhold og dynamik i de relationer eller de klasser, man har med at gøre.

Pædagogiske forhold

Jeg meget glad for at kunne fortælle, at vi fra dette skoleår er godkendt som en såkaldt ”Cambridge Associate School”, hvilket indledningsvis betyder, at skolen nu tilbyder alle elever i 9. klasse, at de modtager en undervisning i engelsk, der foruden at lede frem til den sædvanlige afgangsprøve i engelsk også giver mulighed for en Cambridge University godkendt - og internationalt anerkendt -  engelskprøve!

 Jeg tænker, at det ikke mindst for en katolsk skole er helt oplagt at skærpe den internationale profil!

Det bliver spændende at følge denne udvikling, og måske vi i de kommende år også vil kunne tilbyde Cambridge eksamen i andre fag fx samfundsfag/Global Perspective.

Jeg vil her også fremhæve skolens fagsamarbejde med Katedralskolen, hvor såvel lærere som elever melder tilbage, at det er spændende og givende at opleve de forskellige undervisningsmiljøer.
Der er også positive tilbagemeldinger omkring deltagelsen i de forskellige talentcamps, som elever fra vores 8. klasser hvert år har mulighed for at deltage i rundt om i landet. De deltagende elever har næsten samstemmende fortalt, at de har lært en masse, har mødt nye kammerater og også har nydt at kunne fordybe sig i de forskellige faglige områder.

Jeg vil tillade mig at afslutte med et lille tilbageblik på min beretning fra 2007 altså situationen på Sct. Mariæ skole for 10 år siden:

Dengang var der 251 elever på skolen og i dag er der 362 elever.

Skolen boede til leje, og i bestyrelsen havde vi netop påbegyndt forhandlinger med det Katolske Bispekontor om køb af skolen.  I dag er skolen selvejende, og vi har endda fået tilkøbt vores multisal og gymnastiksal, og så overtager vi som bekendt også Kamillianergården om godt halvandet år,

Skolen havde opnået fine resultater i de afsluttende prøver, og det gør vores elever også fortsat.  

Så jeg mener at kunne konstatere, at skolen er i en stadig god, positiv og spændende udvikling, hvor det altid gælder om at kunne fastholde skolens sjæl og værdigrundlag.  

Og hvad er så skolens sjæl? Ja, for 10 år siden citerede jeg fra et møde med forældrerepræsentanter følgende udsagn, som jeg både dengang og nu oplever fint indkredser vigtige dele af skolens sjæl:

”Overordnet set er det helt klart skolens menneskesyn, der gjorde, at vi valgte skolen i sin tid. Fx at alle er lige, og at skolen vægter det immaterielle over for det materielle, og at det er så uvæsentligt, hvor mange penge far og mor har, og hvor store biler forældrene kører rundt i”

”Jeg ser også skolens menneskesyn i klasserne. Jeg oplever, at lærerne altid vælger at se børnene positivt. Det er utrolig rart at opleve!”   

Sådan vil vi i bestyrelsen gerne at skolen opleves, og det skal også være ambitionen i de kommende år!    

 

René Hald Kristensen

23.11.2017