Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole

Hermed en foreløbig opdatering på skolens situation i tilfælde af lockout.

Som I sikkert allerede har erfaret, har overenskomstforhandlingerne på det statslige område endnu ikke ført til et resultat, hvilket betyder, at de faglige organisationer har afgivet konfliktvarsel i form af et strejke- og blokadevarsel. Staten har efterfølgende afgivet sit formelle modsvar i form af et lockoutvarsel. Lockouten kan, som strejken, tidligst iværksættes fra april. Strejken kan tidligst iværksættes fra den 4. april og lockouten tidligst fra den 10. april. Med andre ord vil konflikten, hvis den kommer, kunne komme i etaper.

Sct. Mariæ Skole er ikke udtaget til strejke, men vil blive ramt af en eventuel lockout dog tidligst fra d. 10. april.

Det er dog vigtigt at pointere, at det er en mulighed, at forhandlingerne i forligsinstitutionen forløber godt, så konflikten bliver udsat til længere ind i april måned eller slet ikke bliver til noget. Indtil en konflikt er en realitet, fortsætter alt på skolen, som det plejer, men skolen forbereder naturligvis i øjeblikket sit beredskab.

Staten forventer, at skolerne under en eventuel konflikt tilstræber, at driften begrænses til de mest nødvendige opgaver. Det er fordi, en konflikt skal kunne mærkes. Formålet med en konflikt er jo at tvinge modparten til at give indrømmelser. En konflikt vil, hvis den kommer, ikke kunne undgå at påvirke os alle - både ansatte, elever og forældre.

Sct. Mariæ Skole har ikke mulighed for at undgå en evt. konflikt, da det er en forudsætning for at modtage tilskud fra staten, at man følger de bestemmelser, som staten meddeler. Staten betaler en stor del af omkostningerne ved at drive vores skole, så derfor er det ifølge lovgivningen fastsat, at underviseres løn og ansættelsesvilkår forhandles mellem Finansministeriet og de faglige organisationer.

Det arbejde, som en konfliktramt underviser var planlagt til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde. Der kan derfor ikke gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en underviser, som er omfattet af konflikten. Ansatte, der evt. ikke er omfattet af konflikten, udfører deres sædvanlige arbejde. Skolens fritidsordning vil indtil videre ikke blive omfattet af en mulig konflikt, da pædagogerne ikke er ansat under en statslig overenskomst. Børnegrotten vil derfor fortsat være åben under en evt. konflikt.

Når vi har et fuldstændigt overblik over lockoutens omfang, vil I blive orienteret nærmere om åbningstider mv.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme igennem en eventuel konflikt på så smertefri en måde som muligt – for alle parter, og vi håber, at lockouten undgås, så vi fortsat kan få fred til at holde god skole.

Med venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø