Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

Billedet på sidehoved

Skolekredsmøde mandag den 28. november 2016

Som dirigent valgtes Bjørn Salling.

 

Beretningen blev fremlagt ved bestyrelsesformand René Hald Kristensen.

Beretningen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

 

Regnskabet for 2015 blev gennemgået, og regnskabsoversigten var igen i år forsynet med nøgletal.

Regnskabet blev ligeledes taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

 

Filip Westarp blev enstemmigt nyvalgt som forældrerepræsentant i bestyrelsen.

 

Der var ligeledes genvalg hos suppleanterne:

Birgitte Leth blev genvalgt som 1. suppleant og Anne Mygind blev genvalgt som 2. suppleant.

 

Skolens tilsynsførende Bent Bengtson kommenterede sit tilsynsbesøg og udtrykte meget stor tilfredshed med arbejdet på skolen. Tilsynsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden.

 

 

Bestyrelsens beretning

I det forgangne år har bestyrelsen haft meget fokus på overtagelsen af Kamilianergaarden, og året har da også været præget af en del modstridende meldinger omkring muligheden for at overtage bygningen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i perioder har været bekymret og frustreret, om end jeg har forsøgt at holde det for mig selv.  Men jeg er meget glad for i dag at kunne oplyse, at alle relevante papirer omkring overtagelsen er ved at være klargjorte til underskrift, og vi forventer at kunne få skøde på ejendommen 31/12 2016 med indflytning i august 2019.  Men mere herom senere.

Indledningsvis vil jeg som sædvanlig kaste et blik tilbage på det forgangne år, og jeg kan igen konstatere, at det har været et særdeles positivt år for skolen.

Årets gang

Der har i årets løb været afholdt mange gode og spændende arrangementer og jeg her blot nævne nogle af disse:

Tirsdag den 26. april havde vi en rigtig dejlig forårskoncert med skolens ensembler, hvor mere end 300 tilskuere og 150 aktive korister/musikere deltog.  En flot og musikalsk aften - og hvor er jeg imponeret over, at Sct. Mariæ Skole har så mange musikalske elever!!

Når eleverne beskæftiger sig aktivt med musikken, lærer de også at få tingene til at fungere sammen, rette ind og tage hensyn. Og de lærer at øve sig, fokusere og koncentrere sig. Og så er musikken et universelt sprog, der skaber fællesskab og binder sammen! - Vigtige værdier i ethvert skoleforløb!

Vores traditionelle indsamlinger til Caritas og Læger uden Grænser har givet flotte beløb til de to organisationer:
Fasteindsamlingen til Caritas  gav 32.800 kr. til forældreløse børn i Zimbabwe, og knap 20.000 kr heraf stammede fra det det tilbagevendende ”Løb for Afrika” i Mølleparken, der i år havde næsten 300 betalende deltagere.
Det er lærer Peter Holm, der har været initiativtager til denne positive begivenhed, der samler ikke blot skolefamilier, men også appellerer bredt til kredse uden for skolen! En stor tak til Peter for denne kæmpe indsats.

Den traditionsrige Broget Dag resulterede i 36.800 kr. til Læger uden Grænsers nødhjælpsarbejde, og med denne donation har skolen siden 2007 bidraget med pænt over 200.000 kr. til hjælpeorganisationen.
En stor tak til alle, der har støttet ovennævnte arrangementer.

Der har været skolerejser, hvor 9. og 10. klasse har haft gode ture til Berlin, og 8. klasse har været på Bornholm. Koncertbigbandet havde en fantastisk tur til Sisimiut på Grønland, hvor der var planlagt et varieret og spændende program med bl.a. sightseeing, kirke- og skolekoncerter mv., skolens kor havde ligeledes en oplevelsesrig tur til København, og endelig har der været mindre ture med overnatning for 6. klasse til Skagen og 4. klasse til Naturskolen i Fosdalen.

Lærer Majken Grünfeld søgte Nordea-fondens naturvidenskabelige festivalpulje om midler til afvikling af et naturvidenskabeligt projekt: ”Boost din hjernes præstationer”, og fik bevilget 14.998 kr. til projektet, der fandt sted i uge 39 og omfattede skolens 6. og 7. klasse. Tak til Majken for din store indsats for at skabe interesse for nysgerrighed for det naturvidenskabelige.
Og sådan kunne jeg nævne en mængde gode, spændende og værdifulde skolearrangementer og klassearrangementer, udflugter, besøg mv., der har været med til at give eleverne både gode oplevelser og god læring.

 

Fysiske rammer

Jeg vil her specielt fremhæve, at vores musikhus kort før efterårsferien fik et nyt flot skiffertag samt nye tagrender, og bygninger fremtræder nu særdeles smuk. Jeg glæder mig i det hele taget dagligt over, hvor vellykket resultatet omkring ombygningen af de to tidligere gymnastiksale fra Poul Paghs Gades Skole er blevet!

Der har været en mindre ombygning af 0. klassernes bygning, hvor der bl.a.  er skabt sammenhæng mellem de to klasser, og garderobeforholdene er blevet forbedret, og endelig vil jeg nævne, at projekt ”trafiksikker by” nu langt om længe er kommet til en foreløbig afslutning med etableringen af en afsætningsbane til eleverne foran kirken og en mere synlig afsætning i Valdemarsgade.
Skolen har endvidere sløjfet de to særlige personale P-pladser ved 0. klasse, så der trods alt er blevet en anelse bedre afsætningsmuligheder for forældrene om morgenen.
Vores adgangsforhold er fortsat ikke ideelle, men disse vil også blive markant forbedret med overtagelsen af Kamilianergaarden.

Jeg vil fortsat meget opfordre til, at skolens p-plads kun benyttes af forældre med børn på de yngste klassetrin!

 

Personale

Jeg vil sige velkommen til Charlotte Harbo Christiansen, som vi i august har ansat som børnehaveklasseleder for 0. b.
Charlotte er bl.a. læreruddannet og læsevejleder og har endvidere stor erfaring med indskoling og danskundervisning fra Kærby Skolen, og jeg kan allerede nu sige, at vi er meget tilfredse med samarbejdet!

Jeg vil også byde velkommen til pædagogstuderende Mads Beirholm, der er ansat i en lønnet praktik i SFO’en i første halvdel af skoleåret.

Og tillykke og velkommen tilbage til pædagog Malene Skørbæk og lærer Majken Grünfeld, der begge er tilbage på skolen efter veloverstået barsel!

I august måtte vi sige farvel til Johannes Würtz, der gennem de sidste to år har ydet en god og trofast indsats i Børnegrotten som pædagogmedhjælper. Johannes begyndte efter sommer på læreruddannelsen på UCN.

Endelig vil jeg sige et stort tillykke til en hel række af skolens trofaste og dygtige medarbejdere, der i det forgangne skoleår har haft jubilæum:
Frans Ryom-Hansen kunne  lørdag den 16. januar fejre 25 års jubilæum som ansat på skolen. Frans blev oprindelig ansat som leder af skolens fritidsordning, men skiftede ret hurtigt stilling til servicemedarbejder, hvor han har en stor del af æren for, at vores nu 117-årige skole stadig er i god form!
Lærer Susanne Würtz kunne ligeledes 1. august holde 25 års jubilæum som lærer på skolen. En stor tak til Sanne for en altid flot, stabil, omsorgsfuld og engageret indsats i perioden! 
Ligeledes kunne Jette Pedersen, Gert Nørgaard, Aage Grøndahl Andersen og Poul Erik Hovelsø alle fejre deres 35 års lærerjubilæum på Sct. Mariæ Skole den 1. august! Imponerende og flot.

En stor tak til alle vores jubilarer for en helt unik og enestående indsats for skolen gennem alle årene! 

 

Pædagogiske forhold


Jeg glæder mig over, at vores blæserprojekt i 3. klasse nu kører på andet år. Som bekendt modtager alle elever i 3. klasse som en del af den skemalagte musikundervisning også undervisning på et af følgende tre instrumenter: trompet, saxofon og trombone, så hver tirsdag er der blæs på 50 instrumenter på skolen. Det giver stemning og gode oplevelser!

Der har i årets løb været en del omtale af, at enkelte friskoler måske ikke lever om til kravene omkring fx demokrati og ligeværd, og hertil kan jeg blot sige, at langt de fleste frie skoler naturligvis lever op til alle forventninger omkring faglighed, demokrati og ligeværd, og det gør Sct. Mariæ Skole bestemt også. Og lad mig bare understrege, at vi som katolsk skole naturligvis er overbevist om alle menneskers absolutte ligeværd! Det er en del af skolens DNA!

Usikkerheden omkring Kamilianergaarden er heldigvis overstået, og som jeg fremhævede i min indledning, og vi skulle gerne overtage ejendommen den 31. december i år, med forventet indflytning i august 2019. Både bestyrelsen, ledelsen og ansatte bakker op om overtagelsen, og vi skal nu for alvor i gang med at udarbejde planer for ombygning, men ikke mindst vil vi grundigt drøfte, hvorledes vi på bedste vis fastholder den gode ånd og kultur, som vi kender den fra Sct. Mariæ Skole i dag med udvidelse og udbygningen af skolen.
Vi er optimister og er overbeviste om, at vi ikke blot kan fastholde alt det gode, vi kender, men at vi også vil være i stand til at udbygge og videreudvikle skolen til gavn og glæde for alle parter!
Skolen har jo altid været under udvikling: Ikke mindst i de sidste 40 år er der sket store forandringer både bygningsmæssigt og skolemæssigt, og jeg tror ikke, at mange længes tilbage til den lille menighedsskole Sct. Mariæ Skole var en gang. Som undervisningskonsulent Nanna Tolborg udtaler: ”I rejsen gennem livet er forruden stor og bakspejlet lille. Men faren og uheldet lurer, hvis vi ikke orienterer os i begge. Vi skal flytte os, vi skal som skole turde lægge fremsynede strategier –indtaste rejseplaner i vores navigationsapp, som ikke er prædestinerede af Finland, Canada eller Kina.”
Vi skal udvikle den gode skole og den gode undervisning for netop de børn, der er på vores skole, Sct. Mariæ Skole. Vi er altid forpligtede på at fokusere på, hvad der skaber kvalitet her!

Jeg vil slutte med at sige tak til alle skolefamilier for tillid, anerkendelse og positiv opbakning til skolen og dens ansatte, og ikke mindst vil jeg sige en stor tak til alle ansatte for en enestående god og dedikeret indsats for vores børn og skole!


René Hald Kristensen

28/11 2016