Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image

Skolekredsmøde tirsdag den 27. november 2018

Som dirigent valgtes Karsten Glud Falborg.

 

Beretningen blev fremlagt ved bestyrelsesformand René Hald Kristensen.

Beretningen blev taget til efterretning.

Der var efterfølgende enkelte spørgsmål til fremtidige P-muligheder, sammenhængen mellem nuværende og ny skoledel og endelig blev der spurgt ind til anvendelsen af køkkenfaciliteterne i Kamillianergården.

 

Regnskabet for 2017 blev gennemgået, og regnskabsoversigten var igen i år forsynet med nøgletal.

Regnskabet blev ligeledes taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

 

Filip Westarp blev genvalgt som forældrerepræsentant i bestyrelsen.

 

Birgitte Leth blev genvalgt som 1. suppleant og Brian Belli Andersen blev genvalgt som 2. suppleant.

 

Beretning

Årets gang.

Jeg vil starte med at glæde mig. Glæder mig over, at det har været et godt og travlt år med et positivt samarbejde i bestyrelsen og med alle skolens elever og forældre, at skolen oplever en vedvarende stor søgning, at årets finanslov har fastholdt et uændret statstilskud til de frie skoler, at der nu kun er 7 mdr. til vi modtager nøglerne til Kamillianergaarden, at skolens økonomi stadig er solid og udvikler sig efter planen og endelig glæder jeg mig over, at vi grundlæggende har en skole med et helt unikt fællesskab!

Som sædvanlig har det været et år med en mængde gode og positive oplevelser, og jeg vil her fremhæve enkelte af disse.

Juleperioden bød igen på et væld af musikalske oplevelser fra skolens kor og bigbands, og igen var det femte klasse der opførte det traditionelle krybbespil i kirken. Julen er ikke mindst børnenes favorittid, og dette fornemmer man tydeligt, når man ser de julepyntede klasser, pakkekalendere, julehockeyturnering, julefrokosterne i madkundskab og ikke mindst skolens morgensang med mindst et par julesange eller julesalmer hver dag – og meget mere.

Den 17. marts var der motionsløb i Mølleparken til fordel for indsamlingen til fattige børn i Myanmar, hvor 350 personer havde trodset kulden og købt et startnummer. Det blev igen en rigtig god oplevelse med en fantastisk stemning fra start til slut. Jeg vil sige tak til alle deltagere og frivillige hjælpere og ikke mindst en kæmpe tak til Peter Holm for et flot arrangement! Sammen med de indsamlede beløb fra elevernes sparebøsser og kagesalg på skolen, kunne vi i år sende godt 35.000 kr. til Caritas hjælpearbejde.

Lørdag den 21. april afholdt vi den traditionelle Broget Dag, og igen blev det en rigtig farverig og glad dag, der også indbragte godt 35.000 kr. til Læger uden Grænser.

I foråret var der udsigt til, at overenskomstforhandlingerne kunne resultere i strejke/lockout, men glædeligvis viste de respektive forhandlingsparter ansvar og indgik et forlig, og strejke/lockout kunne afblæses. Imidlertid var usikkerheden omkring strejke/lockout på ikke mindst den kollektive transport i København og hos DSB årsag til, at den planlagte kor-tur beklageligvis måtte aflyses. 

Der har været forårskoncerter for såvel solister som ensembler, og jeg oplevede selv forårskoncerten for ensembler, og jeg tror aldrig, at hverken kor eller orkestre har været bedre! Og der har forresten heller aldrig været flere tilskuere.

Af øvrige arrangementer vil jeg kort nævne, at 5. klasse har fx deltaget i ”Katolske Lege” i Fredericia, at der har været atletikdag med byens øvrige frie skoler, at vi havde en flot forårsudstilling fra fagene billedkunst, håndværk og design og madkundskab med mange besøgende. Der har været koncerttur med aspirantbigbandet til Tolstrup-Stenum Friskole med efterfølgende badetur i Skallerup Klit feriecenter, overnatning på skolen for eleverne fra Børnegrotten, dejlige lejrskoler til Bornholm, London og Berlin, naturvidenskabsfestival, hvor skolen havde modtaget 15.000 kr. fra Naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje til et projekt om programmering af robotter osv.

Endelig vil jeg nævne, at skolens koncertbigband havde en særdeles vellykket koncerttur til Chicago i efterårsferien. En tur med mange gode koncertoplevelser, spændende sightseeing, fantastisk besøg i Racine -Aalborgs venskabsby- beliggende ca. 100 km fra Chicago etc. En stor tak til Aalborg Events for at støtte turen økonomisk og ligeledes en stor tak til Peter Ørum, der er en særdeles aktiv og passioneret dansk-amerikaner, som har været meget engageret omkring turen.

Der har efterfølgende været stor ros til koncertbigbandet, og en af de amerikanske skoler har bl.a. udtrykt ønske om at få ”pennevenner” fra skolen.

Og så har der i øvrigt været en mængde gode små og store arrangementer i klasserne og på skolen, der alle har været kendetegnet ved en positiv og glad atmosfære. Dejligt! Det er ikke mindst i de utallige daglige møder mellem elever, forældre og engagerede undervisere og pædagoger, at skolekvaliteten skabes!

 

Fysiske rammer

I sommerferien blev der gennemført forskellige bygningsmæssige renoveringer på skolen, og bl.a. fik vi isat nye vinduer i gymnastiksalen og de tilhørende omklædningsrum, og videre blev der installeret ventilation, nye lofter og ny belysning i klasseværelserne på nederste gang. Vi fik mange positive tilbagemeldinger på disse forbedringer, og i efterårsferien fik vi så monteret ventilation i klasseværelserne på øverste gang, ligesom der blev opsat nye lofter og ny belysning på nederste gang og ved trappeforløbet. Endelig har vi fået væggene på nederste gang vandskuret, og loftet er blevet hævet ca. 50 cm. Et klart kvalitetsløft af undervisningsmiljøet til stor glæde for såvel elever som personale.

Der sker en løbende renovering af de eksisterende bygninger, og selv om overtagelsen af Kamillianergården den 1. juni 2019 har bestyrelsens primære fokus, er vi i bestyrelsen også meget opmærksomme på, at de nuværende bygninger på ingen måde må blive glemt eller fremstå utidssvarende.

Som nævnt er der nu kun godt et halvt år til vi overtager Kamillianergården, og vi er ved at have styr på det indledende arbejde omkring ombygningen. Vi forventer således at have ombygget de 12 nuværende patientstuer til 6 nye klasselokaler, og videre skal der etableres nye elevtoiletter, lige som en del af arealerne skal have ny gulvbelægning, belysning mv. Og endelig vil haven nænsomt blive indrettet med nye lege- og opholdsarealer etc.

Der ligger således mange opgaver og venter, men vi tillader os at være optimister og forventer, at lokalerne kan være klar til indflytning til skolestart medio august.

 

Personale

Det var med stor sorg, at vi den 28/9 måtte erfare, at vores kære, pædagog Lone Annette Nielsen, var sovet stille ind efter kort tids sygdom - kun 59 år gammel.

Lone ville 1. oktober have været ansat som pædagog på Sct. Mariæ Skole i 10 år. 10 år hvor hun med nærvær, humor og kreativitet har været en særdeles afholdt medarbejder blandt kolleger, forældre og ikke mindst børnene i Børnegrotten.

Lone har haft en stor plads i mange af elevernes og familiernes bevidsthed, og på skolen må vi nu vænne os til at undvære en afholdt kollega og et farverigt, livsglad og kærligt menneske.
Æret være Lones minde.

I forbindelse med sommerferien måtte vi desværre tage afsked med to gode kolleger, Charlotte Kongsbak og Charlotte Harbo, der begge havde søgt nye udfordringer. Charlotte Kongsbak havde de sidste seks år været en afholdt indskolingslærer og musiklærer, mens Charlotte Harbo gennem de sidste to år var en afholdt og dygtig leder af vores børnehaveklasse. Vi vil på skolen alle savne deres faglighed og engagement, og jeg vil ønske dem begge alt godt for fremtiden! Vi håber på mange gode gensyn!

Lærer Susanne Redder, der pt. har størst anciennitet på skolen, ønskede i forbindelse med dette skoleår at gå på pension, men fortsætter dog som timelærer i tysk- i hvert fald i dette skoleår, hvorfor jeg vil gemme de positive ord til senere.

Endelig vil jeg også nævne, at lærer Malene Kær det meste af dette skoleår vil være på barsel.

Samlet betyder dette, at vi til dette skoleår har ansat en række nye lærere og en enkelt pædagog: Lærer Louise Malmgård, der er forælder på skolen, og som tidligere har arbejdet på Klostermarksskolen, lærer Anne Astrup Mandrup, der ligeledes er forælder på skolen, og som kommer fra Gistrup skole , lærer Louise Agnete Madsgaard, der er nyuddannet, men som det sidste halve år har arbejdet på Hjørring Private Realskole, Mette Bach Lindgaard, der kommer fra Nørhalne Skole, og endelig er Mette Luise Krogh Jensen ansat som ny pædagog. Mette Luise har primært arbejdet på Skovvangsskolen i Aarhus.

Jeg vil byde alle vores nye personaler velkommen, og jeg skal hilse og sige, at vi synes, I gør det rigtig godt! Vi glæder os til det fortsatte samarbejde!

 

Pædagogiske forhold

Vi har jo efterhånden mere end 380 elever på skolen, så efter sommer har det knebet voldsomt med plads til at afvikle den traditionelle morgensang på nederste gang, men i september flyttede vi for første gang i skolens historie morgensamlingen over i skolens hal, og her er der heldigvis stadig plads til alle! Dette fungerer rigtig fint, så fremover vil vi afholde morgensang her.

Skolen er jo i mange henseender i en vækst og forandringstid, men vi er alle meget bevidste om, at forandringerne sker i et tempo, som alle kan følge med i, og som værner om skolens kultur og værdier.

Selvfølgelig sker der mange små ændringer i skolens dagligdag, og fx vil vi i år opleve, at der er to klasser, der skal opføre vores legendariske julespil, men dette betyder blot, at antallet af forestillinger øges, og at hver klasse opfører sit julespil, fuldstændig som vi plejer. Vi vil fx også blive nødt til at dele eleverne op, når vi går i kirke etc. Praktiske udfordringer som vi nok skal finde gode løsninger på.

Skolen er nu tosporet på 4 årgange, og vores oplevelse er, at parallelklasserne har stor fornøjelse af hinanden, at underviserne er glade for fx at kunne sparre med nye kolleger, og endelig vil jeg fremhæve, at vi i takt med flere ny ansættelser også får et endnu større repertoire af kompetencer på skolen.

Jeg vil nævne, at skolen i år for første gang har tilbudt Cambridge eksamen i ”English as a Second Language” til eleverne i 9. klasse. Prøven består af tre discipliner: Samtale på engelsk, skriftlig engelsk og endelig en lytte del. Denne internationale eksamen er et tilbud til eleverne i 9. klasse, og jeg synes, det er særdeles flot, at 21 af klassens elever havde tilmeldt sig prøverne – og bestået disse med et fint resultat. Et stort tillykke til eleverne og lærer Vibeke Andersen, der har præsteret et flot pionerarbejde omkring faget!

I sommer sagde vi også farvel til 50 afgangselever og rigtig mange familier, der gennem hele forløbet har støttet aktivt op omkring skolen, og som har ydet en stor indsats for klassernes trivsel! Jeg vil gerne her takke for et godt og konstruktivt samarbejde og for den tillid, I har vist skolen. 

Der er i det hele taget stor grund til at være meget taknemmelig for, at vi på alle måder har så mange positive og hjælpsomme skolefamilier!

Det bliver ofte sagt, at Danmark generelt mangler en anerkendelseskultur, men dette oplever jeg dog ikke på Sct. Mariæ Skole, hvor personale og ledelse ofte hører positive og anerkendende ord. Og anerkendelse generelt er da også en forudsætning for, at vi kan forvente en anstændig indsats af hinanden.
 

I denne forbindelse vil jeg også citere Emilia van Hauen, der er kultursociolog.  Ifølge hende er det vigtigste i skolen, at læreren ser eleverne, interesserer sig for dem, bekymrer sig om dem som enkeltindivider og vil noget med dem! Nærvær og gode relationer er således omdrejningspunktet. Hun siger, ”Det, der virkelig betyder noget, er, at man føler en grundlæggende tillid til den andens loyalitet og hengivenhed, når man kalder vedkommende ind på banen. ”

Jeg er meget enig i denne betragtning, som jeg også ved, at personale, skoleforældre og elever deler. Og ikke mindst på en katolsk skole som Sct. Mariæ Skole, er det et krav, at personalet skal have både lyst og kompetencer til at åbne verden for børnene. Og børnene skal gerne opleve tillidsfulde relationer for herigennem at turde åbne sig for både læreren/pædagogen og –ikke mindst –verdenen.

Sct. Mariæ skole har et godt ry, men dette er ikke noget en skole har som en selvfølge, men noget der dagligt skal skabes, og jeg vil her ikke mindst fremhæve evnen til at have en god dialog med alle involverede. En skole er en kompleks organisation med mange forskellige mål og interessenter, og her er den løbende dialog og samtale helt afgørende.

På trods af de mange forskellige dagsordener og politiske strømninger, er skolens værdigrundlag og den måde, hvorpå det kommer til udtryk i skolen med til at skabe retning og mening for alle på skolen, og skolens historie, traditioner og liv fortæller ansatte, forældre og elever, hvad der er vigtigt for netop Sct. Mariæ Skole.

Det er derfor vigtigt, at vi alle er med til at kæmpe og argumentere for – forældres og elevers ret til et frit skolevalg for at sikre friheden til, på et demokratisk grundlag, at drive frie og uafhængige skoler, der er et værdi-og holdningsbaseret alternativ til den offentlige skole! Desværre er den frihed udfordret af enkelte politiske partier, der vil indskrænke denne, men jeg håber og tror, fornuften sejrer.

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til personale og ledelse for et enestående godt og engageret arbejde for skolen! I gør det fremragende! Jeg er stolt, meget tilfreds og glad.

René Hald Kristensen

27.11.2018